Active Ingredient:

Phthalocyanine Pigment

รายละเอียดสินค้า

  • รีกรีนเป็นสีย้อมที่ให้สีเขียวเข้มที่ปราศจากความเป็นพิษและถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นสีเขียวที่เป็นธรรมชาติ ติดทนนานเมื่อนำมาใช้กับหญ้าสนามที่อยู่ในช่วงพักและฟื้นตัว
  • รีกรีน ใช้ง่าย สะดวกและสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ฉีดพ่นได้หลากหลายชนิด
  • สามารถใช้เป็นสีย้อมทราย สีกลมกลืนกับสีของหญ้า
  • รีกรีน ปลอดภัยต่อหญ้าสนามที่อยู่ในช่วงพักและฟื้นตัว

อัตราที่แนะนำ

รีกรีน สามารถในอัตราที่เพิ่มขึ้นได้เพื่อให้ดูกลมกลืนในสภาพที่หญ้าสนามสมบูรณ์
ใช้อัตรา 50-70 มิลลิลิตร/ น้ำ 1 ลิตร สำหรับการฉีดพ่นด้วยอัตราน้ำ 4-5 ลิตร/ พื้นที่ 100 ตารางเมตร

รีกรีน สามารถใช้ผสมทรายได้เพื่อให้ทรายมีสีเขียวคล้ายหญ้าสนาม ทั้งนี้ปรับอัตราได้ตามความเหมาะสม
ใช้อัตรา 0.5-1 มิลลิลิตร/ ทราย 1 กิโลกรัม