Nitrogen Total (N)18%
Ammoniacal nitrogen2.00%
Nitrate nitrogen1.50%
Urea nitrogen14.50%
Available Phosphate (P2O5)3.00%
Soluble Potash (K2O)4.00%
Magnesium (Mg)0.50%
Copper (Cu)0.12%
Iron (Fe)1.00%
Manganese (Mn)0.10%
Zinc (Zn)0.10%

รายละเอียดสินค้า

  • ปุ๋ยน้ำทางใบ แกรี่ กรีน ประกอบด้วยด้วยธาตุอาหารในรูปที่พืชนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นอกจากประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ยังประกอบด้วยธาตุอาหารรอง-เสริมที่จำเป็นสำหรับพืช
  • ช่วยส่งเสริมความเขียว ความหนาแน่นและความแข็งแรงของหญ้าสนาม
  • สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งให้ธาตุไนโตรเจนเป็นหลักซึ่งมีประสิทธิผลการโปรแกรมการให้ธาตุอาหารกับหญ้าสนาม

อัตราที่แนะนำ

1.5 – 3 มิลลิลิตร/ ตารางเมตร ทุกๆ 14 วัน
อัตราการใช้ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาในการดูแลรักษา คุณสมบัติของดิน (เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ชนิดของดิน) สภาพอากาศ ช่วงเวลาของปี ชนิดของพืช และความต้องการธาตุอาหารของพืชชนิดนั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้อัตราที่เหมาะสมตามที่ผลวิเคราะห์ดิน