Nitrogen Total (N)3%
Ammoniacal nitrogen0.90%
Urea nitrogen2.10%
Available Phosphate (P2O5)21%
Soluble Potash (K2O)18%
Boron (B)0.02%
Cobalt (Co)0.01%
Molybdenum (Mo)0.001%

รายละเอียดสินค้า

  • พี-เค พลัส เป็นปุ๋ยน้ำทางใบที่มีส่วนผสมหลากหลายของธาตุอาหารซึ่งประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน 3% ธาตุฟอสฟอรัส 21% และธาตุโพแทสเซียม 18% และกลุ่มธาตุอาหารรอง-เสริมที่เป็นประโยชน์ต่อหญ้าสนาม
  • ช่วยส่งเสริมความเขียว ความหนาแน่นและความแข็งแรงของหญ้าสนาม
  • มีธาตุโพแทสเซียมที่ช่วยควบคุมกระบวนการทางชีวภาพเป็นหลักซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดของหญ้าสนามและส่งเสริมกระบวนการต่างๆ ของเซลล์พืชที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง การควบคุมน้ำ การหายใจและการผลิตโปรตีนของพืช
  • มีธาตุฟอสฟอรัสที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเผาผลาญอาหารของพืชซึ่งเป็นการนำส่งผ่านพลังงานไปทั่วต้นพืช
  • การใช้ พี-เค พลัส เป็นประจำจะช่วยให้พืชต้านทานต่อโรค และมีความแข็งแรง

อัตราที่แนะนำ

2 มิลลิลิตร/ ตารางเมตร ทุกๆ 14 วัน
อัตราการใช้ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาในการดูแลรักษา คุณสมบัติของดิน (เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ชนิดของดิน) สภาพอากาศ ช่วงเวลาของปี ชนิดของพืช และความต้องการธาตุอาหารของพืชชนิดนั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้อัตราที่เหมาะสมตามที่ผลวิเคราะห์ดิน