Active Ingredient:

Modified Alkylated Polyol100%

รายละเอียดสินค้า

  • เรฟโวลูชั่น เป็นสารบริหารความชื้นในดินที่เป็นสารบริหารความชื้นที่เป็นสิทธิบัตรของ อควอโทรล (Aquatrols) ที่ผู้ผลิตอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้โดยมีการสร้างโมเลกุลที่สามารถเกาะพื้นผิวส่วนที่ไม่ชอบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลเกิดความสมดุลระหว่างอัตราส่วนของน้ำและอากาศในชั้นดินและช่วยเสริมประสิทธิภาพให้หญ้าสนามทนต่อความเครียด
  • เป็นสารที่มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยในการซึมของน้ำ ให้น้ำสามารถซึมผ่านจากบนผิวหญ้าลงสู่รูทโซนและแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง) และช่วยบริหารน้ำให้พืชได้อย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของพืช
  • ส่งเสริมให้พืชแข็งแรงที่จะต้านทานต่อโรคและความเครียด
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและนำพาสารกำจัดศัตรูพืช
  • ส่งเสริมให้พืชนำธาตุอาหารไปใช้ได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

อัตราที่แนะนำ

โปรแกรมมาตรฐาน พ่นเดือนละครั้ง สำหรับ กรีน แฟร์เวย์ ทีออฟ และ พื้นผิวหญ้าสนามอื่นๆ
ใช้อัตรา 185 มิลลิลิตร/ 100 ตารางเมตร ด้วยน้ำปริมาณ 8 ลิตร ทุกเดือน

โปรแกรมแบ่งการใช้ พ่นทุก 14 วันหรือ 21 วัน
ใช้อัตรา 95 มิลลิลิตร/ 100 ตารางเมตร ทุกๆ 14 วัน หรือ 140 มิลลิลิตร/ 100 ตารางเมตร ทุกๆ 21 วัน