Active Ingredient:

ethyl and methyl esters of vegetable oil fatty acids70.4% W/V
non-ionic surfactant19.6% W/V

รายละเอียดสินค้า

  • คอนเนคเตอร์เป็นสารเสริมประสิทธิภาพแบบพิเศษที่มีส่วนผสมของสารเสริมประสิทธิภาพชนิดไม่มีขั้วและสารเสริมประสิทธิภาพที่ได้มาจากน้ำมันเมล็ดพืชคาโนลา
  • เพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช โดยเพิ่มการแพร่กระจายและดูดซึมของสารกำจัดวัชพืชผ่านชั้นผิวใบ
  • เพิ่มการเกาะติดผิวใบของละอองสาร
  • ลดการระเหยของละอองสาร โดยเฉพาะเวลาฉีดพ่นในขณะอุณหภูมิสูง หรือความชื้นต่ำ

อัตราที่แนะนำ

0.1 – 0.5% ของปริมาณน้ำ