Active Ingredient:

No acid blue dye

รายละเอียดสินค้า

  • มาร์ค-อิท บลู เป็นสีย้อมที่ให้สีน้ำเงินเข้มที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นแนวฉีดพ่นของสารได้อย่างชัดเจนขณะที่ฉีดพ่นสาร ทั้งบนพืชและดิน ทำให้การพ่นสารมีประสิทธิภาพสูง
  • สามารถผสมและเข้ากันกับสารอาหาร หรือสารกำจัดศัตรูพืชได้ดีเยี่ยม
  • ความเข้มสีของมาร์ค-อิท บลู จะค่อยๆ ลดลงโดยที่ปราศจากความเป็นพิษกับพืชและสิ่งแวดล้อม
  • มาร์ค-อิท บลู สามารถใช้ได้ในหลากหลายพื้นที่ ทั้งสนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ หญ้าสนามต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการให้เห็นแนวฉีดพ่นได้อย่างชัดเจน
  • มาร์ค-อิท บลู สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ฉีดพ่นได้หลากหลายชนิด

อัตราที่แนะนำ

มาร์ค-อิท บลู ควรนำไปผสมในถังฉีดพ่นเมื่อระดับน้ำสูงประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณสารละลายที่ใช้ฉีดพ่น
ใช้อัตรา 7.5 มิลลิลิตร/ น้ำ 1 ลิตร โดยที่สามารถปรับอัตราใช้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเขียวของหญ้าสนาม วัชพืช หรือ สภาพพื้นที่ที่ฉีดพ่น รวมถึงสภาพของน้ำที่ใช้ด้วยเช่นกัน