Active Ingredient:

Etherified Polyoxyethylene- Polyoxypropylene Block Copolymer50%
Nonionic Polyol25%
Mineral Solution Bioextract25%

รายละเอียดสินค้า

  • ซิปไลน์ เป็นสารบริหารความชื้นที่มี AquaVita Technology เหมาะกับกรีนที่มีอินทรีย์วัตถุโดยที่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงในการช่วยดูแลหญ้าสนามอย่างเชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมให้หญ้าสนามแน่น เร็วและสวยงามยิ่งขึ้น
  • ซิปไลน์ มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ดินมีสภาพดียิ่งขึ้นโดยการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ยึดเกาะติดกันในดินทำให้รากหญ้าสามารถดูดเอาไปใช้ได้
  • ซิปไลน์ ประกอบด้วยสารอะมิโน แอซิด, ฟลูวิค แอซิดและฮิวมิค แอซิด ที่ได้ขบวนการหมัก
  • ซิปไลน์ สามารถใช้ได้กับหญ้าสนามทุกสายพันธุ์

อัตราที่แนะนำ

แฟร์เวย์:

ใช้อัตรา 3 – 9.5 ลิตร/ 10,000 ตารางเมตร ทุกๆ 14 วัน
ใช้อัตรา 6 – 19 ลิตร/ 10,000 ตารางเมตร ทุกเดือน

กรีน:

ใช้อัตรา 9.5 – 13 ลิตร/ 10,000 ตารางเมตร ทุกๆ 14 วัน
ใช้อัตรา 19 – 26 ลิตร/ 10,000 ตารางเมตร ทุกเดือน